Polityka prywatności

Niniejsza Polityka skierowana jest do Użytkowników Strony internetowej azs4kids.pl

W Polityce zostały opisane zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, które zostały przekazane przez nich lub uzyskane za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii. Przez Użytkownika należy rozumieć każdą osobę, która wchodzi na Stronę internetową i z niej korzysta.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku z korzystaniem ze Strony internetowej jest Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej , ul Prószkowska 86/9A , 47-758 Opole

Kontakt do Administratora danych

 W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można kontaktować się w następujący sposób:

 • adres siedziby oraz adres korespondencyjny: ul Prószkowska 86/9A , 47-758 Opole
 • adres e-mail: biuro@azsopole.pl
 • numer telefonu: +48 77 449 83 07


Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

W związku z Państwa wizytą na Stronie Administrator przetwarza:

 1. informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach;
 2. informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji.

Ww. informacje nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usługi Strony, tj. umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym lub w związku z wyrażeniem zgody na geolokalizację. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony.

Statystyki korzystania z usług

W celu poprawy jakości usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, i wynika z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na ułatwieniu Użytkownikom korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkowników.

Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii. 

Działania marketingowe i PR Administratora

Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe związane z działalnością AZS KU Politechniki Opolskiej. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. zgodnie z jego prawnie uzasadnionym interesem, polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści akcji promocyjnych Administratora.

Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów, w szczególności sponsorów, partnerów, organizatorów wydarzeń sportowych. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Odbiorcy danych Użytkowników

Administrator ujawnia uzyskane dane wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR. 

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Strona umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii, korzystanie z których najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Te informacje wykorzystuje się do zapamiętywania decyzji Użytkownika, utrzymania sesji Użytkownika, gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa Strony, analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Strony, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglą darek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Przesyłanie danych osobowych do państw trzecich

Dane osobowe w ramach ich współadministrowania przez AZS KU Politechniki Opolskiej. nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
  • administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe, i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

Skarga do organu nadzoru

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

Zmiany Polityki prywatności

Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Użytkownikom, dotyczącej przetwarzania ich danych osobowych.